Skip to content Skip to footer
Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Workshop og studiegruppe: Listening at the End of (this) World

juli 29 9:00 - august 2 15:00

Beskrivelse

Denne workshop undervises af Pedro Oliveira og er en kollektiv og spekulativ øvelse i at tænke og lytte med verdens ende, som vi kender den. Mens vi ikke dvæler ved apokalyptiske eller dystopiske fortællinger, men i stedet forbliver med nuets spændinger, spørger vi: hvilke former for tænkning kan være mulige for at bringe denne verdens koloniale infrastrukturer til ophør, så mange verdener kan reddes?

For at finde ud af mulige ind- og vendepunkter, vil vi engagere os i studier gennem og med viden fra dem, for hvem verden allerede er gået under, mange gange. Selvom det ikke altid nødvendigvis er relateret til lyd, taler dette engagement om måder af teori, praksis og teori – som praksis som legemliggjorte, poetiske gestus, der inkluderer, men aldrig er begrænset til, “det soniske”. Ved at engagere sig i radikale forslag, der mobiliserer kunstnerisk og poetisk tænkning som måder at være til og skabe nye verdener, forstår denne studiegruppe lytning som generativ, mens den er en del af en mangfoldighed af praksisser for alle former for liv, ud over det “menneskelige” og imod driften til at “at gøre ting kendt.”

Workshoppen og studiegruppen vil svinge frit mellem teori og praksis uden nødvendigvis at spore en grænse imellem dem. Desuden er det tanken, at studiegruppen skal være centreret i det personlige, da det relaterer sig til den kontekstuelle og kontingente ordning, hvor og hvornår gruppen mødes. I praksis vil der være nogle korte ikke-akademiske læsninger; nogle skriveøvelser; besøg; og lyttesessioner. Vores mål vil være at samle materialer og øve nogle tanker i form af et autoetnografisk og/eller autofiktivt radiostykke.

Ingen forudgående viden om “lyd”, “lytning” eller “lydstudier” er påkrævet, men en åbenhed for at engagere sig i antikolonial viden og lytning ønskes. Teknisk viden om lyd er altid velkommen, men ikke et must.

Workshoppen afholdes på engelsk.

Hvem kan deltage?
Workshoppen henvender sig primært til kunstnere med en etableret praksis, men er åben for alle inklusive studerende. Mens deltagerne ikke kræves at have et højt specialiseret teknisk niveau, er erfaring med at arbejde med lyd en fordel.

Tid:
29. juli – 2. august 2024 fra 9.00 til 15.00 (mandag begynder kl. 11.00)

Beliggenhed:
Workshoppen afholdes på Sound Art Lab i Struer, som giver faciliteter til individuelt arbejde i lydstudier og atelierer, samt seminarlokaler til fælles sessioner, lyttesessioner mv.

Sound Art Lab er beliggende i den tidligere B&O administrationsbygning på Peter Bangs Vej 17B, 7600 Struer, Danmark. Struer er let tilgængeligt med tog, bus og motorvej fra Aarhus, København og andre byer. Under workshoppen vil deltagerne bo på Struer Statsgymnasiums kostskole.

Pris:
Deltagergebyret er 1.500,00 DKK, som dækker workshop, overnatning på enkeltværelser og frokost.

Tilmelding:
Tilmeld dig via e-mail på workshop@soundartlab.org inden den 7. juli 2024.

Maksimalt antal deltagere: 12

Biografi

Pedro Oliveira (1985, São Paulo) er forsker og lydkunstner, hvis arbejde er engageret i en antikolonial undersøgelse af lytning og dens materielle skæringspunkter med volden på den europæiske grænse. Hans igangværende forskning beskæftiger sig specifikt med den lange historie med teknisk lytning i Tyskland. Han har udstillet og udført arbejde på Akademie der Künste Berlin, European Media Art Festival, Send/Receive Festival Winnipeg, CTM Festival, Blaues Rauschen Festival, Haus der Kulturen der Welt, Fondazione Merz Torino, Festival Novas Frequências, Akademie Schloss Solitude, Max-Planck Instituttet, bl.a. I sin akademiske praksis har han haft stipendier ved Leuphana Institute for Advanced Studies og Helsinki Collegium for Advanced Studies og undervist ved Humboldt University Berlin og Heinrich-Heine University Düsseldorf. I øjeblikket er han freelancelektor i lydstudier og lydkunst ved Universität der Künste Berlin. Han har en ph.d., også fra Universität der Künste Berlin.

Support

Workshoppen er skabt i et samarbejde mellem Aarhus Lydforening (ALF), Sound Art Lab og Spor Festival som en del af projektet Sounds of the Future, som er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje. Workshoppen er desuden et initiativ udviklet i forbindelse med udstillingen Abandoned Future, som vises under Aarhus Festuge 2024.

English

Workshop description

This workshop is taught by Pedro Oliveira and is a collective and speculative exercise in thinking and listening with the end of the world as we know it. While not dwelling on apocalyptic or dystopian narratives but instead staying with the tensions of the now, we ask: what forms of thinking might be possible to bring the colonial infrastructures of this world to an end, so that many worlds can be rescued?

To find out possible points of entry and return, we will engage in study through and with knowledges from those for whom the world has already ended, many times. While not always necessarily relating to sound, this engagement speaks to modes of theory, praxis and theory-as praxis as embodied, poetic gestures that include, but are never limited to, “the sonic.” By engaging with radical propositions that mobilize artistic and poetic thought as modes of being and making new worlds, this study group understands listening as generative while part of a multiplicity of praxes for all forms of life, beyond the “human“ and against the drive to “making things known.“

The workshop and study group will oscillate freely between theory and practice without necessarily tracing a limit between them. Moreover, the idea is for the study group to be centered in the personal as it relates to the contextual and contingent arrangement where and when the group meets. In practice, there will be some short non-academic readings; some writing exercises; visits; and listening sessions. Our aim will be to gather materials and rehearse some thoughts in the shape of an autoethnographic and/or autofictional radio piece.

No previous knowledge of “sound“, “listening“, or “sound studies“ is required, but an openness to engage with anticolonial knowledge and listening are desired. Technical knowledge of sound is always welcome, but not a must.

Who Can Participate?
The workshop is intended primarily for artists with an established practice but is open for anyone including students. While participants are not required to have a highly specialized technical level, experience working with sound is an advantage.

Time:
July 29 – August 2, 2024, from 9:00 AM to 3:00 PM (Monday begins at 11 am)

Location:
The workshop will be held at Sound Art Lab in Struer, which provides facilities for individual work in sound studios and ateliers, as well as seminar rooms for joint sessions, listening sessions, etc.

Sound Art Lab is located in the former B&O administration building at Peter Bangs Vej 17B, 7600 Struer, Denmark. Struer is easily accessible by train, bus, and highway from Aarhus, Copenhagen, and other cities. During the workshop, participants will stay at Struer Statsgymnasium’s boarding school.

Price:
The participation fee is 1.500,00 DKK, which covers the workshop, accommodation (single rooms), and lunch.

Registration:
Register via email at workshop@soundartlab.org before July 7, 2024.

Maximum number of participants: 12

Biography

Pedro Oliveira (1985, São Paulo) is a researcher and sound artist whose work is committed to an anticolonial study of listening and its material intersections with the violences of the European border. His ongoing research concerns itself specifically with the long histories of technical listening in Germany. He has exhibited and performed work at the Akademie der Künste Berlin, European Media Art Festival, Send/Receive Festival Winnipeg, CTM Festival, Blaues Rauschen Festival, Haus der Kulturen der Welt, Fondazione Merz Torino, Festival Novas Frequências, Akademie Schloss Solitude, the Max-Planck Institute, among others. In his academic practice he has held Fellowships at the Leuphana Institute for Advanced Studies and the Helsinki Collegium for Advanced Studies, and taught at the Humboldt University Berlin and the Heinrich-Heine University Düsseldorf. Currently he is a freelance senior lecturer in Sound Studies and Sonic Arts at the Universität der Künste Berlin. He holds a PhD, also from the Universität der Künste Berlin.

Support

The workshop is made in a collaboration between Aarhus Lydforening (ALF), Sound Art Lab and Spor Festival as a part of the project Sounds of the Future, which is supported by Region Midtjylland’s Cultural Development Pool. Moreover, the workshop is an initiative developed in connection with the exhibition Abandoned Future, which will be shown during Aarhus Festuge / Music Festivals in Aarhus 2024.

 

Detaljer

Start:
juli 29 9:00
Slut:
august 2 15:00
Begivenhed Kategorier:
, , ,
Begivenhed Tags:

Sted

Sound Art Lab
Peter Bangs Vej 17B
Struer, Jylland 7600 Danmark
+ Google Maps
Telefon
+ 45 20 74 55 35
Se Sted hjemmeside